Generalforsamling 2012

Generalforsamling 13/3 2012

Skrevet af Mads Hjortsballe.

De 18 fremmødte startede traditionen med Lindy's guleærter, hvorefter formand Flemming Raundahl bød velkommen, Henning Eriksen blev valgt til ordstyrer og konstaterde generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Så var det formandens tur til at aflægge beretning om året dar var gået.

Jørgen Pedersen som trådte ud af bestyrelssen blev hyldet for en stor indsats i klubben de sidste mange år.

Jørgen fremlagde dernæst regnskabet, som blev godkendt.

Det næste punkt var valg til bestyrelsen, her var Flemming Raundahl på valg, de modtog genvalg.

Da Jørgen trådte ud af bestyrelsen skulle der findes en ny, hvor Henrik Raundahl og Carsten Madsen stillede op til kampvalg. Dette faldt ud til Carsten Madsen's fordel.han indtræder herefter i bestyrelsen.

Der var derefter valg af suppleant hvor Henrik Raundahl og Ove Verner Hansen blev valgt.

Da der skulle findes en ny revisor faldt valget på Jørgen Pedersen og Gunnar Eriksen forbliver suppleant.

Kontingent og mattrielfosikring fortsætter som hidtil.

Så kom vi til de indkomne forslag.Her havde Flemming Alexandersen foreslået at klubben gav et tilskud til indkøb af sikkerhedsveste, som bliver obligatoriske i løb fra 1. januar 2013. Bestyrelsen vil gå vidre med dette.

FDT foreslog at lave et indskud på 100 kr. i formløb mod at få højere præmier. Da præmierne netop er blevet sat op i formløb foretager vi os ikke videre i sagen.

Ved evt. foreslog Evald Jensen et infomøde med Klaus Storm og Flemming Sunn om udviklingen og planerne for sporten.

Iver Jessen forslog en træningspris for amatørerne mod at de ikke skal give boksleje til løb.

Hennig Eriksen ophævede herefter generalforsamlingen.